A kéziratod érték.

Regény Mese Vers Színdarab Tudományos Szakmai Jegyzet

Ábel a 21. század­ban - Novellaíró pályázat

Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület

2017. június 22.

A székly­ud­ver­he­lyi Tamási Áron Gimnázium és a far­kas­la­ki Tamási Áron Művelődési Egyesület no­vel­laíró pályáza­tot hir­det Tamási Áron születésének 120. évfor­dulója al­kalmából.

Ábel a 21. század­ban - Novellaíró pályázat

A no­vel­laíró pályáza­t a Kárpát-me­dencében ma­gya­rul ta­nuló középis­kolás diákok számára került kiírásra.

A pályamű meg­sza­bott ter­je­del­me: 3-5 ol­dal


Beküldési határidő: 2017. szep­tem­ber 10. (vasárnap) 12 óra


A pálya­munkákat a követ­kező ímélcímre várjuk: hadnagyjoli@freemail.hu


A pályaműve­ket kortárs erdélyi írók, lap­szer­kesztők, ma­gyar­tanárok bírálják el.

Eredmény­hir­detésre és díjazásra az író születésnapján, 2017. sze­petm­ber 20-án kerül sor a Tamási Áron-emlékünnepség ke­retében.


A díja­kat a far­kas­la­ki Tamási Áron Egyesület és a székely­ud­var­he­lyi Tamási Áron Gimnázium biz­tosítja.

Felnőtt tartalom

Ezt a művet a szerzője felnőtt tartalomnak jelölte meg.
Nyilatkozz az életkorodról!

Törlés

Biztosan folytatod?

Sikeres megerősítés

Sikeres értékelés

Kreditlista

Megnevezés
Kredit
Megnevezés
Kredit
regény
10
melodráma
5
kisregény
5
bábjáték
5
novella
1
rövidfilm (forgatókönyv)
1
esszé
1
kisfilm (forgatókönyv)
5
mese
1
dokumentumfilm (forgatókönyv)
5
vers
1
nagyjátékfilm (forgatókönyv)
10
színdarab (tragédia, komédia)
5
tudományos mű 5.000-100.000 karakter között
5
jelenet
1
tudományos mű 100.000 karakter felett
10
iskolai előadás
1
szakmai mű 5.000 karakterig
1
ifjúsági darab
1
szakmai mű 5.000-100.000 karakter között
5
tragikomédia
5
szakmai mű 100.000 karakter felett
10
musical
5
jegyzet, kritika
1